Članci poređani po datumu: Subota, 10 Mart 2018

Prodavac koji prodaje robu isključivo preko interneta nema obavezu izdavanja fiskalnih računa, ali je dužan da potrošaču za prodatu robu izda (blok) račun, piše portal paragraf.rs


Prodavac je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru. Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača prodavac je obavezan da za prodatu robu/pruženu uslugu potrošaču izda račun. Neizdavanje računa za prodatu robu je prekršajno sankcionisano.

Prodavac koji prodaje robu isključivo preko interneta (nema prodajni objekat), nema obavezu izdavanja fiskalnih računa, ali je dužan da potrošaču za prodatu robu izda (blok) račun. Potrošač koji uz isporučenu robu nije dobio račun može e-mailom obavestiti e-prodavca da je učinio prekršaj iz Zakona, kao i da će prijavu podneti nadležnoj tržišnoj inspekciji.

Kada je reč o tehničkoj robi, prodavac je dužan da uz robu potrošaču preda i uputstvo za upotrebu i montažu tehničke robe. Potrošač se, takođe, može obratiti prodavcu sa zahtevom da mu se dostave navedena dokumenta.

Za ispravnost prodate (tehničke) robe prodavac odgovara u roku od dve godine od dana isporuke robe potrošaču.

Garancija je dodatni voljni korak prodavca (davaoca garancije) kojim se potrošaču daju veća prava od prava utvrđenih Zakonom (veća prava od zakonskih prava po osnovu odgovornosti prodavca za saobraznost robe ugovoru). Garancija je regulisana članom 54. Zakona kojim je propisano da je garancija svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o:

1) pravima koja potrošač ima na osnovu ovog zakona i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru;
2) nazivu i adresi davaoca garancije;
3) nazivu i adresi prodavca ako on nije istovremeno i davalac garancije;
4) datumu predaje robe potrošaču;
5) podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);
6) sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;
7) trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.

Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list, koji se po pravilu sačinjava u pisanom obliku, na papiru. Ukoliko se potrošač saglasi, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa koji je dostupan potrošaču.

Na punovažnost garancije ne utiče povreda obaveze davaoca garancije i potrošač može da zahteva da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru.

U situaciji kada je e-prodavac na svom sajtu oglasio garanciju od pet godina za tehničku robu, zaključujemo da na sajtu istaknuta oglasna poruka o petogodišnjoj garanciji pravno obavezuje e-prodavca (odnosno davaoca garancije), bez obzira na činjenicu što uz isporučenu robu potrošaču nije predat i garantni list. Potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da mu izda garantni list, kao i da ga obavesti da nepoštovanje ove obaveze može biti predmet inspekcijske kontrole.

Dakle, ukoliko potrošač uz isporučenu robu nije dobio račun i/ili uputstvo i garantni list, treba da se obrati e-prodavcu sa zahtevom da mu izda tražena dokumenta, kao i da ga upozori da je nepoštovanje zakonskih obaveza prekršajno sankcionisano i da ga obavesti da će podneti prijavu nadležnoj inspekciji.

Ukoliko se tokom upotrebe robe pojavi određeni nedostatak, usled čega roba ne funkcioniše ispravno (npr. pokvari se), potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava po osnovu odgovornosti prodavca za saobraznost robe, po osnovu garancije, pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka. Potrošač izjavljuje reklamaciju pisanim, elektronskim putem, telefonom i sl, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.). 

Obaveza je prodavca da u roku od 8 dana odgovori potrošaču na reklamaciju i izjasni se o zahtevu potrošača (opravka, zamena, povraćaj novca – u zavisnosti od toga da li potrošač ostvaruje prava po osnovu saobraznosti ili po osnovu garancije). Potrošač nema obavezu da se obraća direktno servisu, već prodavcu, s obzirom da su strane u ugovornom odnosu potrošač i prodavac.

Izvor: paragraf.rs

Objavljeno u Vesti

Radni sastanak na temu realizacije treće faze implementacija Zakona o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata održan je u sedištu Južnobanatskog upravnog okruga.


Pored predstavnika gradova i opština Južnog Banata, sastanku su ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prisustvovali pomoćnica ministra Darinka Đuran, kao i saradnici Vladan Dorić i Dejan Čarapić.
 

- Južnobanatski upravni okrug pružao je svestranu potporu jedinicama lokalnih samoupravau po pitanju sprovođenja popisa i dodatnog zapošljavanja lica na poslovima ozakonjenja, a podrška izostati neće ni u ovoj fazi implementacije. Od ovog trenutka pa nadalje zadatak je da se poveća broj donetih rešenja o ozakonjenju, a to možemo jedino zajedničkim radom i zalaganjem, unapred utvrđenom dinamikom i koordinacijom, izjavila je načelnica Danijela Lončar.

Objavljeno u Vesti