Belocrkvanin snagom osvojio Srbiju i Balkan

Autor :  politika.rs, Jovica Danilović Feb 05, 2018

Sa­va Va­si­lev­ski iz  Be­le Cr­kve pr­vak je Bal­ka­na i Sr­bi­je u di­za­nju te­re­ta (Po­wer lif­ting), u ka­te­go­ri­ji do 90 ki­lo­gra­ma – ve­te­ra­ni.

Tri pu­ta u dve ka­te­go­ri­je je oba­rao i sop­stve­ne re­kor­de. Ima 68 go­di­na, a pre bez­ma­lo po­la ve­ka po­čeo je da gra­di pa­u­er­lif­ting ka­ri­je­ru. Za ovu sport­sku di­sci­pli­nu, či­ji sa­vre­me­ni raz­voj po­či­nje od 19. ve­ka, „neo­p­ho­dan je do­bar ose­ćaj rav­no­te­že, is­po­lja­va­nje ve­li­ke sna­ge pri­li­kom gu­ra­nja ili po­vla­če­nja te­re­ta”...

Šest pu­ta je bio pr­vak Ju­go­sla­vi­je, u kon­ku­ren­ci­ji do 110 ki­lo­gra­ma. Te ti­tu­le su ve­či­te, „jer ta­kvog tak­mi­če­nja vi­še ne­će bi­ti”. Po­sled­nje je odr­ža­no u Sa­ra­je­vu 1986. go­di­ne, gde je ovaj Be­lo­cr­kva­nin obo­rio do­ta­da­šnji ap­so­lut­ni ju­go­slo­ven­ski re­kord, u ka­te­go­ri­ji do 110 ki­lo­gra­ma, po­di­gav­ši 200 ki­lo­gra­ma „sa klu­pe”.

Izvor: politika.rs, Jovica Danilović

 

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Februar 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28