Vesti

Bela Crkva zajedno sa gradovima i opštinama do smanjenja rizika od elementarnih nepogoda

Feb 24, 2018
Opština Bela Crkva potpisala je Protokol o saradnji gradova i opština u slivu Velike Morave i slivu gornjeg Dunava - Banatski vodotokovi u Skupštini grada Beograda, koji ima za cilj smanjenje rizika od elementarnih nepogoda. Protokoli o saradnji obuhvatili su 12 opština i gradova duž sliva Velike Morave (Kragujevca, Jagodine, Požarevca, Batočine, Rače, Velike Plane, Smederevske Palanke, Žabara, Paraćina, Svilajnca, Varvarina i Ćićevca) i 19 lokalnih samouprava u slivu gornjeg Dunava - Banatski vodotoci (Ade, Alibunara, Bele Crkve, Vršca, Žitišta, Zrenjanina, Kanjiže, Kikinde, Kovačice, Kovina, Nove Crnje, Novog Bečeja, Novog Kneževca, Opova, Pančeva, Plandišta, Sente, Sečnja i Čoke). Saradnja lokalnih samouprava uspostavljena je u cilju smanjenja rizika i prevencije posledica elementarnih nepogoda. Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave rekao je da su nas katastrofalne poplave 2014. i 2016. godine naterale da se suočimo sa našom nespremnošću za takve vanredne situacije, kao i da razumemo posledicu neinvestiranja u odbrambene kapacitete. Dodao je da se, ipak, pokazalo koliko smo snalažljiv i uporan narod: "Izašli smo odlučni da ćemo naredne vanredne situacije, izazvane elementarnim nepogodama dočekati spremniji i započeti zajedno aktivnosti na otklanjanju uzroka klimatskih promena na lokalnom nivou". Ružić je poručio da će biti napravljen odgovarajući zakonski okvir za tu saradnju duž slivova, a posebno u pogledu raspolaganja ljudskim i finansijskim resursima za međuopštinsku saradnju. "Dobili smo lokalne šampione smanjenja rizika od katastrofa", istakao je Ružić i zahvalio na pomoći SKGO, EU, UNDP i Organizaciji za hranu i poljoprivredu pri UN i Svetskoj banci. Na svečanosti je obeležena i godišnjica potpisivanja protokola o saradnji gradova i opština sliva Zapadne Morave i sliva Kolubare i predstavljeni rezultati te inicijative, realizovane sa idejom smanjenja rizika i prevencije posledica elementarnih nepogoda.

UPOZORENJE: Opasne vremenske prilike narednih dana širom Srbije

Feb 24, 2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sektor za vanredne situacije, izdalo je upozorenje za javnost, na opasne vremenske prilike  za područje Republike Srbije. Imajući u vidu prognoze RHMZ za područje Republike Srbije, da se na celom području zemlje očekuju snežne padavine i niske temperature u periodu od 25.02.  do 01.03.2018. godine (u jutarnjim satima umeren, lokalno i jak mraz, u većini mesta -12 do -5 C, a najviša dnevna temperatura od -6 do -2 C).  S obzirom da se na području cele Republike Srbije  očekuju ledeni dani uz jak  vetar i uvećanje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm na severu, a za 10-20 cm u ostalim predelima, a na planinama  lokalno i više, Štab za vanredne situacije na teritoriji Grada i naseljenih mesta, preduzeće sve aktivnosti u sprovođenju operativnih i preventivnih mera na zaštiti, a u saradnji sa nadležnim inspekcijskim i komunalnim službama preventivno će obići kritične lokacije.

Uskoro Nacionalna matura u Srbiji - uslov za upis na fakultet

Feb 23, 2018
Đa­ci ko­ji su u te­ku­ćoj škol­skoj go­di­ni upi­sa­li ne­ku od če­tvo­ro­go­di­šnjih sred­njih ško­la u Sr­bi­ji pr­va su ge­ne­ra­ci­ja uče­ni­ka ko­ja će ume­sto sa­da­šnjeg ma­tur­skog is­pi­ta po­la­ga­ti ta­ko­zva­nu na­ci­o­nal­nu ma­tu­ru, ko­ju  po­mi­nje Mla­den Šar­če­vić, mi­ni­star pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja.  Po­red to­ga što će, kao i do­sad, pre­sta­vlja­ti za­vr­šni sred­njo­škol­ski is­pit, ona će bi­ti i di­rekt­na ula­zni­ca na ve­ći­nu fa­kul­te­ta, bez oba­ve­znog po­la­ga­nja pri­jem­nog is­pi­ta, ob­ja­šnja­va su­šti­nu uvo­đe­nja na­ci­o­nal­ne ma­tu­re Ra­di­vo­je Stoj­ko­vić, pred­sed­nik Za­jed­ni­ce gim­na­zi­ja Sr­bi­je. Dru­ga spe­ci­fič­nost dr­žav­ne ma­tu­re je­ste to što će uve­sti iden­tič­ne te­sto­ve u ce­loj ze­mlji od­re­đe­ne na re­pu­blič­kom ni­vou, a ne kao do sa­da bi­ra­ne u sred­njim ško­la­ma.  Fa­kul­te­ti­ma će bi­ti osta­vlje­no na vo­lju da od­lu­če da li će za­dr­ža­ti pri­jem­ne is­pi­te, ali po­en­ta uvo­đe­nja na­ci­o­nal­ne ma­tu­re je­ste, ka­ko ob­ja­šnja­va Stoj­ko­vić, da oni bu­du uki­nu­ti na ve­ći­ni vi­so­ko­škol­skih usta­no­va. - Na­ci­o­nal­na ma­tu­ra je na­pra­vlje­na da, uz to što je za­vr­šni is­pit pro­ve­re zna­nja, bu­de isto­vre­me­no vred­no­va­na i kao pri­jem­ni za fa­kul­tet 2021. go­di­ne. Na­da­mo se da će ve­ći­na vi­so­ko­škol­skih usta­no­va to da pri­hva­ti, jer je to bio cilj Mi­ni­star­stva pro­sve­te ka­da je uve­lo na­ci­o­nal­nu ma­tu­ru. Mo­gu­će je da pri­jem­ni is­pi­ti, od­no­sno ne­ka vr­sta do­dat­nog te­sti­ra­nja, osta­nu na umet­nič­kim fa­kul­te­ti­ma, pa i onim za ko­je vla­da ve­li­ko in­te­re­so­va­nje, kao što su elek­tro­teh­nič­ki, prav­ni i ar­hi­tek­ton­ski fa­kul­tet- is­ti­če Stoj­ko­vić i na­po­mi­nje da će đa­ci ko­ji za­vr­še tro­go­di­šnje sred­nje ško­le ima­ti svoj za­vr­šni is­pit ta­ko­đe od­re­đen na na­ci­o­nal­nom ni­vou, ali on ne­će pred­sta­vlja­ti dr­žav­nu ma­tu­ru, ni­ti će bi­ti ula­zni­ca na fa­kul­tet.  Is­pit iz ma­ter­njeg je­zi­ka bi­će oba­ve­zni deo na­ci­o­nal­ne ma­tu­re za sve đa­ke, dok će za­dat­ke iz ma­te­ma­ti­ke po­la­ga­ti svi ko­ji su taj pred­met ima­li du­že od dve go­di­ne. Tre­ći deo dr­žav­ne ma­tu­re u gim­na­zi­ja­ma bi­će iz pred­me­ta po iz­bo­ru sa ta­ko­zva­ne li­ste pred­me­ta za ko­je po­sto­je stan­dar­di za kraj op­šteg sred­njeg obra­zo­va­nja, a tu su he­mi­ja, fi­zi­ka bi­o­lo­gi­ja, isto­ri­ja, ge­o­gra­fi­ja, stra­ni je­zi­ci, ma­te­ma­ti­ka…

MUP: Konkurs za prijem kandidata u COPO

Feb 23, 2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Konkurs je otvoren do 26. februara 2018. godine. Osnovna policijska obuka u Centru Vam omogućuje da steknete znanja i veštine potrebne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka policajca. Opšti uslovi za upis i prijem polaznika: • državljanstvo Republike Srbije,• da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje pet godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs,• da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti,• završena četvorogodišnja srednja škola,• da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji,• da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije i• da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu na radno mesto u statusu ovlašćenih službenih lica. Detaljnije informacije potražite na internet sajtu www.copo.edu.rs, putem telefona ili lično u područnoj policijskoj upravi u Vašem mestu prebivališta.Formulare za prijavu na konkurs možete dobiti u policijskim stanicama – ispostavama područne policijske uprave u Vašem mestu prebivališta, gde ćete ih predati popunjene i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Nakon uspešno završene obuke MUP Vas, kao pripravnika, upućuje na šestomesečno stažiranje, a posle položenog stručnog ispita pruža Vam mogućnost da u policiji opšte nadležnosti radite kao policajac.

Otvoren konkurs za finansiranje projekata i programa udruženja u Beloj Crkvi

Feb 23, 2018
Predsednik Opštine Bela Crkva, na osnovu Odluke o budžetu i zaključka Opštinskog veća, raspisao je Javni konkurs za finansiranje programa i projekata udruženja građana i socio- humanitarnih udruženja građana iz budžeta opštine Bela Crkva za 2018. godinu.

Opština Bela Crkva raspisala konkurs u oblasti sporta

Feb 23, 2018
Predsednik Opštine Bela Crkva, na osnovu Odluke o budžetu i zaključka Opštinskog veća, raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti sporta u opštini Bela Crkva za 2018. godinu.

Bela Crkva predstavlja turističku destinaciju na 40. Međunarodnom sajmu u Beogradu

Feb 23, 2018
Na jubilarnom, 40. Međunarodnom sajamu turizma u Beogradu, među 1.200 izlagača iz 55 zemalja sveta, nalazi se i štand opštine Bela Crkva.

Novi konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Feb 22, 2018
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme privrednih društava povezanih sa realizacijom investicija. Cilj ovog konkursa je dodela sredstava za  kupovinu  opreme za  mala i  srednja privredna  društva,  povezanim sa realizacijom investicije opisane Obrascem prijave, na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno : Kupovina opreme za početak, povećanje ili unapređenje proizvodnje čija nabavna (profakturna/predračunska /predugovorna)  vrednost  ne može biti niža od 4.000.000 dinara (četirimilionadinara) bez uračunatog pdv-a, zavisnih  troškova  nabavke,  troškova montaže,  puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova. Oprema  za čiju kupovinu se sredstva odobravaju mora da bude nova. Korisnicima sredstava  odobravaju se sredstva do  50%  vrednosti opreme u skladu sa Pravilnikom. Korisniku sredstava dodeljuju se sredstva u  visini  od 2.000.000,00 dinara do 10.000.000,00 dinara. Ceo tekst konkursa možete pronaći OVDE
  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Februar 2018 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28